Bilans w rachunkowości

Bilans to dwustronne zestawienie wartości zasobów majątkowych, czyli aktywów oraz źródeł ich finansowania, czyli pasywów sporządzone na określony dzień i w określonej formie. Bilans zestawia się według znormalizowanego wzoru opublikowanego w załączniku do ustawy o rachunkowości.

Prawidłowo sporządzony bilans powinien spełniać określone wymogi formalne, którymi są:

 • dokładne oznaczenie podmiotu, dla którego bilans jest sporządzany,
 • oznaczenie dnia bilansowego - czyli daty na którą jest on sporządzany,
 • określenie jednostek, w których wyrażane są dane liczbowe,
 • wyszczególnienie nazw i wartości poszczególnych grup aktywów i pasywów,
 • wartości wszystkich grup muszą być wyrażone w walucie polskiej, a bilans sporządzony w języku polskim,
 • wykazane sumy pośrednie grup aktywów i pasywów, sumy ogólne aktywów i pasywów, które muszą być sobie równe, gdyż zgodnie z zasadą równowagi bilansowej suma aktywów równa się sumie pasywów,
 • podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki,
 • datę sporządzenia bilansu.

Bilans zestawia się na koniec każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Określa go statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę.

W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na koniec bieżącego i poprzedniego roku obrotowego. W niektórych przypadkach może zajść potrzeba sporządzenia bilansu w momencie nie pokrywającym się z końcem roku obrotowego (np. likwidacja jednostki). Wykazuje się w nim wówczas stany aktywów i pasywów na ten dzień bilansowy.

Bilans może być sporządzany ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do ustawy, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki. Jednostka, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie, spełniła co najmniej dwa z następujących warunków:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość nie więcej niż 2 000 000 EURO,
 • przychody ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych - nie więcej niż 4 000 000 EURO.
 • może sporządzić je w formie uproszczonej, wykazując co najmniej grup oznaczone literami i cyframi rzymskimi.

Wzór bilansu opublikowanego w załączniku do ustawy o rachunkowości

Rachunkowość