Rozliczenie zakupu

W praktyce dokonywania zakupów materiałów może dochodzić do następujących sytuacji:

 • rozbieżności w czasie otrzymania faktury, dostarczenia i przyjęcia do magazynu zakupionych materiałów,
 • przy zastosowaniu zmiennych cen ewidencyjnych w fakturze dostawcy mogą być policzone, obok należności za zakupione materiały, dodatkowe koszty zakupu (np. transport, ubezpieczenie itp.).

Ze względu na to, dla bieżącej ewidencji wszystkich operacji gospodarczych związanych z procesem zakupu wprowadza się specjalne konto o charakterze rozliczeniowym o nazwie "Rozliczenie zakupu".

Konto to jest stosowane z bardzo prostego powodu. Otóż faza zakupu składa się z dwóch operacji:

 1. faktury (rachunku) informującej o wysokości zobowiązania wobec dostawcy materiałów,
 2. dowodu rzeczywistego przyjęcia materiałów do magazynu.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego na koncie "Rozliczenie zakupu" ustala się dwie wielkości:

 1. materiały w drodze - występują w sytuacji, kiedy do końca okresu sprawozdawczego nie nadejdą zakupione materiały, a więc nie zostaną one przyjęte do magazynu (saldo Winien). Wartość ta zostanie wpisana po stronie aktywów sporządzanego na koniec okresu sprawozdawczego bilansu majątkowego danego przedsiębiorstwa.
 2. dostawy niefakturowane - występują w sytuacji, kiedy do zakończenia okresu sprawozdawczego jednostka nie otrzyma na daną (przyjętą już do magazynu) dostawę faktury od dostawców (saldo Ma). Wartość ta zostanie wpisana do bilansu sprawozdawczego po stronie pasywów jako zobowiązanie za dostawy niefakturowane.

Podsumowując funkcje i zadania konta "Rozliczenie zakupu" polegają na:

 1. ewidencji każdego przyjęcia materiałów do magazynu bez względu na datę otrzymania za nie faktury,
 2. ewidencji otrzymanych faktur za zakupione materiały bez względu na datę dostawy materiałów,
 3. ujęcia wysokości dodatkowych kosztów zakupu,
 4. ustalenia i przeksięgowania odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów w przypadku prowadzenia ewidencji zapasów materiałowych po stałych cenach ewidencyjnych,
 5. ustalenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego wysokości materiałów w drodze (aktywa) i dostaw niefakturowanych (pasywa).

Źródło: opracowanie własne; materiały pomocnicze: Z. Messner "Podstawy Rachunkowości".

Operacje gospodarcze

Rozliczenie zakupu > Materiały i towary > Konta syntetyczne > Rachunkowość dla każdego